GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce a zpracovatel osobních je:

Michaela Hložková, se sídlem 17. listopadu 1065, 277 11 Neratovice.


Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, zasláním emailu do soutěže , zasláním poptávky nebo nabídky*
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.


Jaké údaje jsou zpracovány?

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
číslo bankovního účtu,
IČ, DIČ


K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje obchodních partnerů, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
číslo bankovního účtu,
IČ, DIČ
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro uzavření smlouvy,
pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu,
pro zasílání marketingových oznámení správce,
pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou účetní firma, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: správa a evidence účetních případů

Osobní údaje (soutěžící, čtenáři), kterými jsou:
jméno a příjmení,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
zaslání výhry ze soutěže
pro zasílání marketingových oznámení správce,
pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou sponzoři a partneři internetových magazínů správce, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: rozeslání výher soutěžícím


Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje (Jméno, adresa, telefonní číslo) po dobu nezbytně nutnou.
Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje, které není třeba uchovávat pro potřeby zákona, po dobu 24 měsíců.
Údaje potřebné k vedení účetnictví (čímž je i zaslání výhry poštou) a jiných zákonných povinností budou spravovány po dobu stanovenou zákonem.
Emailové adresy poskytnuté pro marketingové účely budou uchovány do odvolání souhlasů nebo ukončení činnosti správce.


Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;


Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://michaelahlozkova.cz/gdpr nebo odesláním e-mailu na adresu misa@michaelahlozkova.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě.


Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.


* modifikováno pro jednotlivé případy či projekty